2024. május. 28, Emil, Csanád

Mindszentkálla Önkormányzatának 2022. évi hírei, információi

TÁJÉKOZTATÁS

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában elrendelt igazgatási szünetre tekintettel ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet 2022. december 24-én hatályba lépett 3. § (7) bekezdése alapján:

Ha a képviselő-testület az igazgatási szünet elrendeléséről döntött, és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 21. § (3) bekezdése szerinti, az elővásárlási jog jogosultja számára jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő, vagy a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdése szerinti, az előhaszonbérleti jog jogosultja számára jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napja olyan nap, amely az igazgatási szünet idejére esik, akkor

a) a jognyilatkozatok benyújtásának határideje 2023. január 9. napjáig meghosszabbodik, és

b) a jegyző által a közzétételre kerülő szerződésen megjelölt, az elővásárlási vagy az előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő az a) pontban meghatározott esetben nem alkalmazható.

Kővágóörs, 2022. december 28.

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző
s.k.

Mindszentkálla, 2022. 12. 28.


Igazgatási szünet

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületei 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet rendeltek el a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal (a székhelyén és a kirendeltségén is) zárva tart, az ügyfélfogadások nem kerülnek megtartásra. Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a Hivatal előtt folyó eljárások határidejébe.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a halaszthatatlan anyakönyvi feladatok (születés és haláleset anyakönyvezése) ellátása az alábbi rendben, részben ügyeleti jelleggel történik:

Ezen kívül 2023. január 3-án (kedd) 9:00-12:00 óra közötti időtartamban a Hivatal székhelyén biztosítunk lehetőséget az esetleges egyéb halaszthatatlan ügyek intézésére.

2023. január 9-étől a megszokott rendben állunk Tisztelt Ügyfeleink rendelkezésére.

Bővebb tájékoztató az ügyelet rendjéről

Igazgatási szünet elrendeléséről szóló Képviselő-testületi határozat

Mindszentkálla, 2022. 12. 19.


MEGHÍVÓ

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. december 01-én (csütörtökön) 16:30 órától

közmeghallgatást

tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Faluház

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2022. 11. 23.


Hirdetmény

Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészletek nyilvános pályáztatása, illetve árverés mellőzésével való értékesítéséről.

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2022. 11. 10.


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy Kővágóörs községben az elektromos hálózaton végzett karbantartási munkák céljából a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalt is érintően

2022. november 3-án 8-12 óráig áramszünet lesz,

ezért a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal délelőtt zárva tart.

Szíves megértésüket kérem!

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Mindszentkálla, 2022. 10. 28.HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége

2022. október 15-én (szombat) zárva tart.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Mindszentkálla, 2022. 10. 07.


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíj Pályázat

Mindszentkálla Község Önkormányzata kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj "A" és "B" típusú pályázatát.

Bővebb tájékoztató

Bursa A pályázat

Bursa B pályázat

Mindszentkálla, 2022. 10. 04.


Tájékoztatás bejelentési kötelezettségről

2022. szeptember 1. napjával változott a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, amely alapján az egyszerűsített iparűzési adóalap megállapítására való jogosultság a törvény erejénél fogva megszűnt.

Az „új kata”-ba jelentkezőknek – a NAV-hoz történő bejelentés mellett – egy egyszeri bejelentést kell majd tenni az önkormányzati adóhatóság felé is.

Az az „új katás” vállalkozó, aki az iparűzési adóban a Htv. 39/B.§-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítást választja, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak, a tételes KATA adózás újbóli választásának megjelölésével.

A bejelentést kizárólag e-önkormányzati portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélkapus bejelentkezéssel tehető meg.

Kérem a Tisztelt Adózóinkat, hogy a határidő betartására legyenek fokozottan figyelemmel! 

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Mindszentkálla, 2022. 09. 28.


Tájékoztató

Tájékoztatás a közszférában történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátás szüneteltetési és a szüneteltetés alóli mentesítés szabályairól

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2022. 09. 22.


Tájékoztatás barna kőszén igényfelmérés

A Belügyminisztérium előzetes felmérést végez a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igényekkel kapcsolatban.

A településen élő barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakos a 2022/2023 fűtési szezonra vonatkozóan jelezheti igényét a barnakőszénre mázsában kifejezve.

A bejelentés határideje 2022. szeptember 29.

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2022. 09. 22.


Többgenerációs család hatósági bizonyítvány kérelem

Tisztelt Lakosság!

A jegyző adja ki, a lakás rendeltetési egységeinek számáról szóló hatósági bizonyítványt, amellyel a lakossági fogyasztó jogszerűen igényelheti - az egyetemes szolgáltatótól - a kedvezménnyel elszámolt gázmennyiséget.
A hatósági bizonyítvány kiállításának feltételei, amelyről a kérelmező írásban nyilatkozik:

A kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül és a kérelmezett ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található.

A BM 2022.09.12-i tájékoztatása alapján: „A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki. A jegyző az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe és a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.”

A hatósági bizonyítványhoz szükséges nyomtatvány letölthető.

A hatósági bizonyítványhoz igényléséhez szükséges KÉRELEM nyomtatványt írásban, papír alapon, személyesen, postai úton lehet benyújtani az önkormányzat jegyzőjéhez címezve. Elektronikus úton történő benyújtás esetén az E-papír formát is lehet használni, az email nem minősül elektronikus kapcsolattartásnak.

Kérelem többgenerációs család hatósági bizonyítványhoz

Mindszentkálla, 2022. 09. 15.


HIRDETMÉNY - SERTÉSÖSSZEÍRÁS

Tisztelt Lakosság!

A sertéspestis terjedésének és felszámolásának érdekében Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos előírta a megyében lévő sertéstelepek összeírását (cenzus), melyre 2022. augusztus 1.- november 30. közötti időszakban kerül sor. Az összeírást állatorvosok végzik. Munkájuk hatékonyságának érdekében kérem a Tisztelt Állattartókat, hogy amennyiben sertést tartanak (akár csak 1 db-t is), azt 2022. szeptember 30. napjáig a Tapolcai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya felé jelezni szíveskedjenek!

Bővebb tájékoztató

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2022. 09. 13.


HŐSÉGRIASZTÁS

Tájékoztatjuk, hogy Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az Országos Tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozóan

2022. augusztus 17-én (szerda) 00:00 órától - 2022. augusztus 19-én (péntek) 24:00 óráig III. fokú hőségriasztást adott ki!

Mindszentkálla, 2022. 08. 17.


TÁJÉKOZTATÓ ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Tájékoztatom a szülőket, hogy Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 6/2021. (VI. 12.) önkormányzat rendelete alapján Iskolakezdésre, óvodakezdésre tekintettel települési támogatásra jogosult az az óvodás, az általános – és középiskolás tanuló szülője, aki a gyermekével azonos lakcímen él, és akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600 %-át (171.000 Ft-ot).

Bővebb tájékoztató

Kérelem települési támogatás megállapítására (iskolakezdésre tekintettel)

Mindszentkálla, 2022. 08. 15.


HŐSÉGRIASZTÁS

VEMKH Balatonfüredi Járási Hivatal (továbbiakban: Járási Hivatal) népegészségügyi feladatkörében eljárva tájékoztatja, hogy Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az Országos Tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozóan

2022. augusztus 04-én (vasárnap) 00:00 órától - 2022. augusztus 06-án (szombat) 24:00 óráig III. fokú hőségriasztást adott ki!

A Járási Hivatal előrejelzési adatok változása esetén a szükségessé váló hosszabbításról, illetve a fokozat emeléséről újabb tájékoztatást ad ki. Ennek hiányában a riasztás 2022. augusztus 6-án (szombaton) 24:00 órakor automatikusan érvényét veszti.

Mindszentkálla, 2022. 08. 04.


Védekezési felhívás II.

Védekezési felhívás a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő szőlőkabóca ellen.

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2022. 07. 28.


HŐSÉGRIASZTÁS

Az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése, valamint a Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan III. fokú hőségriasztást adott ki 2022. július 20. (szerda) 00:00 órától kezdődően július 23. (szombat) 24:00 óráig.

Mindszentkálla, 2022. 07. 20.


NÉPSZÁMLÁLÁS

Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére.

Bővebb tájékoztató

Jelentkezési lap

Adatkezelési tájékoztató

Mindszentkálla, 2022. 07. 07.


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége

2022. július 1-jén (pénteken) zárva tart,

így az ügyfélfogadás a Hivatal székhelyén és a Kirendeltségen elmarad.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Mindszentkálla, 2022. 06. 29.


Védekezési felhívás I.

Védekezési felhívás a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő szőlőkabóca ellen.

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2022. 06. 19.


TÁJÉKOZTATÓ

Tekintettel a Káli-medence emelkedő népszerűségére, ugrásszerűen megemelkedtek az építési tevékenységek (ingatlan építési, térkövezési, területrendezési munkálatok) mind az ingatlanokon, mind az ingatlanok előtti közterületen. A nem megfelelően kialakított, engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, továbbá beépíthetőségi mértéket meghaladó burkolási munkálatok, az esős időjárás beköszöntével településünkön is számos problémát okoznak.

Bővebb tájékoztató

A Bakonykarszt Zrt. a (továbbiakban: víziközmű-szolgáltató) tájékoztatta az érintett önkormányzatokat, hogy a köveskáli szennyvízelvezető -, és tisztító víziközmű rendszer 5 településén az elmúlt években egyre nagyobb mértékben észlelhető, hogy a fogyasztók a közcsatornába vezetik a csapadékvizet.

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2022. 06. 13.


TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével és szállításával Szabadi Péter egyéni vállalkozót (06 30/959 58 48) bízta meg az önkormányzat 2022. január 01. napjától 5 éves időtartamra.

A szennyvíz elszállításával kapcsolatos díjak az alábbiak szerint alakulnak:

Alapdíj: 2022. január 01-től 8.465 Ft / forduló

Ürítési díj: 1.707 Ft/m3

A település illetékességi területén kizárólag a fenti vállalkozó jogosult a szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására.

Mindszentkálla, 2022. 05. 26.


TÁJÉKOZTATÓ térítésmentes energetikai tanácsadásról

Ingyenesen nyújt energiamegtakarítási tanácsokat a Magyar Mérnöki Kamara állampolgároknak és vállalkozásoknak.

Az energiahatékonyságról szóló törvény változása többek között azt a célt szolgálja, hogy a nagyvállalatok és az önkormányzati és állami szervek energiahatékonyabb működése mellett a lakossági érdeklődők és a kisvállalkozói szektor is segítséget kapjon az energiahatékonysági beruházások megvalósításához.

Bővebb tájékoztató

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2022. 04. 27.


KÖZHÍRRÉ TÉTEL

Növény-egészségügyi zárlat elrendelésének és körülhatárolt terület kijelölésének közhírré tétele.

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2022. 04. 06.


TÁJÉKOZTATÓ

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tapolcai Járási Hivatal illetékességi területén 2022. április 28-án (csütörtökön) mobilizált ügyfélszolgálat működik.

A KAB-BUSZ ügyintézői a fenti napon:

Balatonhenye, Kossuth u. 54. (Önkormányzati Hivatal) szám alatt 09:00 - 11:00 óra között

Mindszentkálla, Petőfi u. 13. - Önkormányzati Hivatal - szám alatt 11:15 - 13:15 óra között

Révfülöp, Villa Filip tér 8. - Önkormányzati Hivatal - szám alatt 13:45 - 15:45 óra között

várják az ügyfeleket a szokásos okmányirodai (személyi igazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél, gépjármű, ügyfélkapu, diákigazolvány), valamint kormányablakban indítható ügyekben.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a KAB-BUSZ-ban a díjak, illetékek kiegyenlítésére csak bankkártyával van lehetőség.

Mindszentkálla, 2022. 04. 06.


Hírdetmény lejárt okmányok cseréjével kapcsolatban

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő rendelkezések alapján a 2020. március 11 és 2022. május 31. között lejárt személyazonosító igazolványok, vezetői engedélyek és útlevelek 2022. június 30-ig érvényesek.

Bővebb tájékoztató

Jogosítvány hosszabbítás

Ha lejárt a jogosítványa, az új okmányt – az orvosi alkalmassági vizsgálat után – személyes ügyintézés nélkül, automatikus eljárásban is megkaphatja.

Ehhez egy online nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet – a részletes tudnivalókkal együtt – a megújult magyarorszag.hu oldalon talál.

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2022. 04. 06.


Hírdetmény

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői és kihelyezett ügyfélfogadásai 2022. április 4. napján (hétfőn) technikai okokból elmaradnak.

A Hivatal székhelyén és Kirendeltségén csökkentett létszámban állunk az ügyfelek rendelkezésére.

Dr. Szabó Tímea sk.
címzetes főjegyző

Mindszentkálla, 2022. 04. 01.


Közlemény

Közlemény a Balatonfüredi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 2022/2023.tanév 1. évfolyamára történő beiratkozás rendjéről

2022/2023. tanév 1. évfolyamára történő beiratkozás 2022. április 21-én és 22-én 8:00 órától 16:00 óráig

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2022. 03. 28.


Felhívás

Mindszentkálla Önkormányzata a bölcsődei ellátás vonatkozásában az alábbi felhívást teszi közzé.

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2022. 03. 25.


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége

2022. március 26-án (szombat) zárva tart,

a Hivatal a székhelyén ügyeleti rendben működik.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Mindszentkálla, 2022. 03. 24.


HIRDETMÉNY

Partnerségi véleményezés közzététele

Bővebb tájékoztató

Településkép védelméről szóló rendelet módosítása

Mindszentkálla, 2022. 03. 04.


BABAKÖTVÉNY TÁJÉKOZTATÓ

Legjobb gondoskodás gyermekéről a Start-számlán elhelyezett, kiemelt kamatozású Babakötvény.

Start-számlát 2012 októberétől kizárólag a Magyar Államkincstárban lehet nyitni, és az állam által a gyermek számára biztosított 42.500 forintos életkezdési támogatást a Kincstár automatikusan Babakötvénybe fekteti.

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2022. 02. 28.


Tájékoztató - önkéntes adatszolgáltatás

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Mindszentkálla településen a hivatal elnöke által 2022-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései akövetkezők:

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei - 2022-ben folyamatos, havi rendszerességű

2003 Felmérés a Háztarások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról – 2022. április-június

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel adatszolgáltatóinknak felajánljuk a telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében kérjük, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.

Bővebb tájékoztató

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2022. 02. 28.


Áldozatsegítő központ tájékoztató anyag

Az áldozatsegítő szolgálat a bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések áldozatai számára:

  • ügyviteli támogatást nyújt a bűncselekmény következtében szükséges ügyintézési nehézségek enyhítése érdekében,
  • érzelmi segítségnyújtást, illetve ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosít,
  • ingyenes jogi tanácsot ad, szükség esetén támogatást nyújt pártfogó ügyvédi szolgáltatás igényb e vételéhez,
  • elősegíti az azonnal pénzügyi segélyhez és állami kárenyhítéshez való hozzáférést, (Alapesetben az azonnali pénzügyi segélyt a bűncselekmény elkövetését követő 8 napon belül, az állami kárenyhítés iránti kérelmet a bűncselekmény elkövetésétől számított 1 éven belül lehet előterjeszteni, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemmel együtt kell a kérelmet benyújtani.)
  • támogatást nyújt védett szálláshely igénybevételéhez.

A fenti támogatások térítés nélkül vehetők igénybe, áldozatsegítő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Veszprémi Aldozatsegítő Központ
8200 Veszprém, Óvári Ferenc út 7.
Telefon: 88/551-997, 88/551-998
Ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök 8.00-17.00, péntek 8.00-14.00

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2022. 02. 11.